Dewi Rejeki, M.Shohib Abdullah Ms

( 10 Sahabat Nabi yang di jamin masuk surga )

( 10 Sahabat Nabi yang di jamin masuk surga )

Assalamu’alaikum….wr…wb.

10 Sahabat yang dijamin Masuk Surga
1. Abu Bakar as Siddiq ra
Nama aslinya adalah Abdullah bin abi Quhafah.
-Ayahnya, Abu Quhafah yang nama aslinya adalah Usman bin Amir bin
Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib
atTaimiy al Qurosy bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di
Murrah bin Ka’b.
-Ibu Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Shokhr bin Amir bin Ka’b
bin Sa’d bin Taim bin Murrah
-usia beliau 63 tahun, sama seperti Rasulullah saw. Dia termasuk orang
yang pertama masuk islam. Manusia terbaik setelah Rasulullah saw.
Mengemban kekhilafahan selama 2,5 tahun. Riwayat-riwayat lain
menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 1 hari; 2 tahun;20 bulan
– Putera-puterinyanya
a .Abdullah, awal masuk islam sehingga termasuk sahabat. Diasaat
Rasulullah saw dan Abu Bakar bersembunyi di dalam goa menghindari
kejaran kafir Quraisy, ia pernah masuk goa itu juga. Dia terkena anak
panah di Thaif, meninggal di saat ayahnya mengemban khilafah.
b. Asma’, pemilik dua ikat pinggang. Istri Zubeir bin Awwam. Hijrah ke
Madinah di saat mengandung Abdulllah bin Zubeir. Sehingga Abdullah
merupakan orang islam pertama yang lahir setelah hijrah. Ibu Asma’
adalah Qutailah binti Abdul Uzza berasal dari Bani Luay meninggal dalam
keadaan kafir.
c dan d. Aisyah binti as-Siddiq, istri Nabi
Ia memiliki saudara seayah dan seibu yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar,
yang berada di barisan kaum musyrikin pada perang Badar, namun
setelah itu ia masuk islam. Ibu Aisyah adalah Ummu Ruman binti Amir bin
Uaimir bin Abdu Syams bin Attab bin Udzinah bin Subai’ bin Duhman bin
al Harits. Masuk islam, dan ikut hijrah ke madinah dan wafat di zaman
Rasulullah saw
Cucu Abu Bakar: Abu Atik Muhammad bin Abdurrahman lahir di zaman
Rasulullah saw,termasuk sahabat. Sehingga kami tidak tahu keluarga lain
(selain Abu Bakar) yang dengan empat keturunan, semuanya tergolong
sahabat (ayah Abu Bakar-Abu Bakar-Abdurrahman-Abu Atik)
e. Muhammad bin Abu Bakar. Lahir pada zaman haji wada’. Meninggal di
Mesir dan dikuburkan disana.Ibunya adalah Asma’ binti Umais al Khots’amiyyah.
f. Ummu Kultsum binti Abu Bakar.Lahir setelah Abu Bakar wafat. Ibunya
adalah Habibah, riwayat lain menyebutkan Fakhitah binti Kharijah bin Zaid
bin Abu Zuhair al Anshari. Ia dinikahi Thalhah bin Ubaidillah
Keenam putera-puteri Abu Bakar adalah sahabat Nabi, kecuali Ummu
Kultsum. Sementara Muhammad lahir masih zaman Nabi. Abu Bakar
wafat pada tanggal 27 Jumadil Akhir 13H.

2. Abu Hafs Umar bin Khatab ra
-Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin
Qurth bin Razakh bin Adiyy bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib.Bertemu silisilah/
keturunan dengan Rasulullah saw di Murrah bin Ka’b.
-Ibunya adalah Khantamah binti Hasyim. Riwayat lain menyebutkan binti
Hisyam bin al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.
-Umar masuk islam di Mekah, dan mengikuti seluruh peperangan bersama
Rasulullah saw
-Putera-puteri Umar
1.Abu Abdurrahman Abdullah
Masuk Islam pada awal datangnya Islam. Berhijrah bersama ayahnya.
Dan dia termasuk sahabat pilihan.
2. Hafshah, istri Nabi saw
Ibu Hafshah adalah Zaenab binti Math’un
3. Ashim bin Umar
Lahir pada zaman Rasulullah saw. Ibunya adalah Ummu Ashim Jamilah
binti Tsabit bin Abi al Aqlah
4&5. Zaid al Akbar bin Umar, dan Ruqayyah putri Ummu Kultsum binti Ali
bin Abi Thalib.
6. Zaid al Ashghar dan Abdullah, keduanya putera Ummu Kultsum binti
Jarwal al Khuzza’i
7&8.Abdurrahman al Akbar bin Umar dan Abdurrahman al Ausath, Abu
Syahmah yang didera akibat minum khomr. Ibunya adalah Ummu Walad
yang juga disebut Lahyah.
9. Abdurrahman al Ashghar bin Umar. Ibunya adalah Ummu Walad yang
juga disebut Fakihah.
10. Iyadh bin Umar. Ibunya adalah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail.
11. Abdullah al Ashghar bin Umar. Ibunya adalah Saidah binti Rafi’ al
Anshariyyah. Dari Bani Amr bin Auf
12. Fathimah binti Umar. Ibunya adalah Ummul Hakim binti Harits bin
Hisyam
13. Ummul Walid binti Umar. Tetapi kebenaran masih perlu diteliti lagi.
14. Zaenab binti Umar. Saudara Abdurrahman al Ashghar bin Umar.
– Umar mengemban kekhalifahan selama 10 tahun 6,5 bulan. Terbunuh
pada akhir DzulHijjah 23 Hijriyah, pada usia 63 tahun sesuai dengan usia
Rasulullah saw. Akan tetapi ada perselisihan pendapat tentang usia beliau
ini.

3. Abu Abdullah Ustman bin Affan ra
Ia adalah cucu dari Abu al Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu
Manaf. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah saw di Abdu
Manaf, yang merupakan kakek ke lima.
Nam ibunya adalah Arwa binti Kuraiz bin Rabiah bin Habib bin Abdi
Syams bin Abdu Manaf. Sementara Ibnya adalah putri Ummul Hakim al
Baidha’ binti Abdul Muthalib.
Utsman masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah. Melakukan
hijrah 2 kali (Habasayah dan Medinah). Menikahi 2 puteri Rasulullah saw.
Mengemban kekhilafahan selama 12 tahun kurang 10 hari. Ada riwayat
menyebutkan kurang12 hari.Terbunuh pada 18 Dzul Hijjah tahun ke-35
Hijriah ba’da Ashar. Saat itu ia sedang puasa. Ia meninggal pada usia 82
tahun.
Putera-puteri Beliau:
1. Abdullah al akbar, dilahirkan oleh Ruqayyah, puteri Rasulullah saw.
Meninggal dunia pada usia 6 tahun. Rasulullah saw ikut masuk liang
lahat saat penguburannya.
2. Abdullah al Ashghar, dilahirkan oleh Fakhitah binti ‘Azwan, saudari
Utbah
3. ,4,5 dan 6.Umar, Khalid, Aban dan Maryam. Mereka dilahirkan oleh
Ummu Amr binti Jundab bin Amr bin Humamah dari kabilah Azd
daerah Daus
7,8 dan 9. al Walid, Said dan Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh Fatimah
binti Walid bin Abdu Syams bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin
Makhzum.
10. Abdul Malik. Dia tidak mempunyai keturunan. Meninggal dunia tatkala
telah dewasa. Dia dilahirkan oleh Ummul Banin binti Uyainah bin Hisn bin
Hudzaifah bin Zaid
11, 12, 13. Aisyah, Ummu Aban dan Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh
Ramlah binti Syaibah bin Rabiah
14,15,16. Ummu Khalid, Arwa dan Ummu Aban as Sughra. Mereka
dilahirkan oleh Nailah binti Farafishah bin Ahwas bin Amr bin Tsa’labah
bin Harits bin Hisn bin Dhamdham bin Adyy bin Janab bin Kalb bin
Wabrah

4. Abu al Hasan Ali bin Abi Thalib ra
Dia adalah cucu Abdul Mutthalib, sepupu Rasulullah saw.
Dia dilahirkan oleh Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf.
Fatimah adalah wanita Bani Hasyim pertama yang melahirkan keturunan
dari Bani Hasyim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah dan wafat
pada zaman Rasulullah saw.
Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah puteri Rasulullah saw.
Kemudian lahirlah hasan, Husein dan Muhassin dari pernihan ini. Tetapi
Muhassin wafat tatkala masih kecil.
-Putera-Puteri yang lain
1.Muhammad bin Hanafiah. Ia dilahirkan oleh Khaulah binti Ja’far, dari
Bani Hanifah.
2,3. Umar bin Ali dan saudirnya Ruqayyah al Kubro
4. Al Abbas al Akbar bin Ali, disebut juga asSaqa. Ia terbunuh bersama
Husein
5,6,7,8. Usman, Ja’far, Abdullah dan Banu Ali. Mereka saudara seayah
dan seibu al Abbas al Akbar. Adapun ibu mereka adalah Ummul Banin al
Kilabiyah.
9,10. Ubaidullah dan Abu Bakar. Mereka tidak punya keturunan. Mereka
dilahirkan oleh Laila binti Mas’ud anNahsyaliyyah
11. Yahya bin Ali. Meninggal saat masih kecil. Lahir dari Asma’ binti Umais
12. Muhammad bin Ali alAshghar ibumya adalah seorang budak yang
bernama Daraj.
13.,14. Ummul Hasan dan Ramlah. Mereka dilahikan Ummu Sa’d binti
Urwah bin Mas’ud ats Tsaqofi.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.Zaenab as Sughra, Ummu Kultsum as
Sughra, Ruqayyah as Sughra, Ummu Hani’, Ummul Kiram, Umu Ja’far
(nama aslinya Jumanah), Ummu Salamah, Maimunah, Khadijah, Fatimah,
dan Umamah. Mereka ini dilahirkan dari para ibu yang berbeda-beda.
Ali mengemban kekhilafahan selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa hari.
Ada beberapa pendapat berbeda mengenai hari. Ia mati terbunuh saat
usianya 63 tahun. Ada beberapa riwayat lain menyebutkan 53tahun, 58
tahun, 57 tahun. Pada saat itu disebut tahun Jama’ah, tahun 40 H.

  5. Abu Muhammad Thalhah bin Ubaidillah ra
Ia cucu Usman bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin
Luayy bin Ghalib. Bertemu silisilah / keturunan dengan Rasulullah saw di
Murrah bin Ka’b.
-Ibu Thalhah
Adalah Sha’bah binti Khadrami, saudari al Ala’ bin Khadrami. Nama asli al
Khadrami adalah Abdullah bin Abbad bin Akbar bin Auf bin Malik bin Uwaif
bin  Khazraj  bin  Iyadh  bin  Sidq.  Ibunya  masuk  islam  dan  wafat  dalam
islam.
Thalhah masuk  islam  pada  awal  datangnya  islam  di Mekah. Turut serta
dalam  Perang  Uhud  dan  peperangan  setelahnya.  Dia  tidak  turut  dalam
Perang  Badar  karena  saat  itu  ia  di  Syam  untuk  berdagang.  Tetapi
Rasulullah  saw  memberikannya  harta  rampasan  perang  Badar  dan
menetapkannya sebagai ahli Badar.
-Diantara Putera-Puterinya:
1,2. Muhammad asSajjad,dan Imran
Muhammad  asSajjad  terbunuh  bersama  ayahnya.Kedua  putera  tersebut
dilahirkan Hamnah binti Jahsy
 3.  Musa  bin  Thalhah.  Dilahirkan  Khaulah  binti  Qo’qo’  bin  Ma’bad  bin
Zurarah.
4,5,6. Ya;kub, Ismail, Ishaq.mereka dilahirkan Ummu Aban binti Utbah bin
Rabiah
7,8. Zakaria dan Aisyah. Dilahirkan Ummu Kultsum binti Abu Bakar as
Shiddik ra
9. Ummu Ishaq binti Thalhah. Dilahirkan Ummul Haris binti Qasamah bin
Handzalah at Thaiyyah.
Seluruh Putera puteri Thalhah 11 orang. 2 anak yamg lain ada riwayat
yang menyebutkan Usman dan Shalih, namun riwayat kurang kuat.
Thalhah terbunuh pada Perang Jamal pada tahun 36 H. Saat itu ia berusia
62 tahun.

6. Abu Ubaidillah Zubair bin Awwam ra
Ia cucu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushayy bin Kilab. Nasab
keturunannya bertemu dengan Rasulullah saw di Qushayy bin Kilab, yang
merupakan kakek ke lima.
-Ibunya:
Shafiyyah binti Abdul Mutthalib, bibi Rasulullah saw. Masuk Islam dan
Hijrah ke Madinah.
Zubeir berhijrah dua kali (Habasayah dan Medinah).dan ia shalat dua
kiblat (sebelum dirubah menghadap ka’bah, dahulu kaum muslimin shalat
menghadap masjidil Aqsa). Ia adalah orang yang pertama kali menghunus
pedangnya di perang fi sabilillah . Ia disebut hawaryy Rasulullah saw.
– Diantara Putera-Puterinya:
1. Abdulllah, ia merupakan orang islam pertama yang lahir setelah hijrah.
2,3,4,5,6,7,8. Al Mundzir,Urwah,Ashim, al Muhajir, Khadijah al Kubro,
Ummul Hasan, Aisyah
Kedelapan anak tersebut dilahirkan Asma’ binti Abu Bakar ra.
8,10,11,12,13. Khalid, Amr, Habibah, Saudah, Hindun. mereka dilahirkan
Ummu Khalid binti Khalid bin Said bin al Ash.
14,15,16. Mush’ab, Hamzah, Ramlah. mereka dilahirkan Rabbab binti
Unaif al Kalbiyyah.
17,18,19. Ubaidah, Ja’far, Hafshah mereka dilahirkan Zaenab binti Bisyr
dari Bani Qais bin Tsa’labah.
20 Zaenab binti Zubair. ia dilahirkan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi
Mu’aith
21. Khadijah asShughra. ia dilahirkan alJalal binti Qais dari Bani Asad bin
Khuzaimah.
Seluruh putera puteri Zubeir 21 orang.
Ia terbunuh pada Perang Jamal pada tahun 36 H. Saat itu ia berusia 67
tahun.Riwayat lain 66 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqas ra
Nama Abi Waqas adalah Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin
Kilab. Bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Kilab bin
Murrah.
-Ibunya: Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi
Manaf
Sa’ad masuk islam pada awal datangnya Islam di Mekah. Ia berkata:
“Saya adalah orang ketiga yang masuk Islam“
Turut serta dalam Perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya
bersama Rasulullah saw. Ia adalah orang yang pertama kali melontarkan
anak panahnya di perang fi sabilillah. Adapun lontaran anak panahnya
diarahkan pada sebuah pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Sofyan.
Pertemuan 2 pasukan itu terjadi dekat Rabigh di awal tahun pertama
Rasulullah saw datang di Madinah.
 – Diantara Putera-Puterinya:
1. Muhammad, ia dibunuh al Hajjaj
2. Umar, dibunuh al Muhtar bin Abi Ubaid
3,4 Amir da Mus’ab. Mereka berdua meriwayatkan hadis
5,6,7. Umair, Shalih, Aisyah mereka Bani Sa’d
Wafat  di  istananya  di  Aqiq,  yang  jaraknya  10  mil  dari  Madinah.  Lalu
jenazahnya dipikul ke Madinah.  Itu  terjadi  tahun 55 H. saat  itu ia berusia
70  tahun  lebih.  Ia merupakan orang yang  terakhir meninggal diantara 10
orang yang mendapat kabar gembira masuk surga.

 8. Abu al ‘Awar Said bin Zaid bin Amr ra
Ia cucu Nufail  bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah
bin  Adyy  bin  Ka’b  bin  Luayy  bin  Ghalib.  Bertemu  silisilah/  keturunan
dengan Rasulullah saw di Ka’b bin Luayy.
Ibunya: Fatimah binti Ba’jah bin Umayyah bin Khuwailid, dari Bani Mulaih
dari Khuzaah.
Said bin Zaid adalah sepupu Umar bin Khatthab ra, dan menikah dengan
saudara Umar, Ummu Jamil binti Khattab.
Ia  masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah.Namun ia tidak turut
dalam Perang Badar.
Diantara Puteranya adalah Abdullah, seorang penyair.
Zubeir  bin  Bakkar  berkata:  Said  anaknya  sedikit,  dan  diantar  mereka
tinggal di luar Madinah.
Said meninggal tahun 51 H. saat itu ia tengah berusia lebih dari 70 tahun

9. Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf ra
Ia cucu  Ibnu Abd bin al Haris bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silisilahnya
dengan Rasulullah saw di Kilab bin Murrah.
Ibunya bernama as Syifa’. Riwayat lain menyebutkan al’Anqa’binti Auf bin
Abdul Harits bin Zuhrah.ia masuk Islam dan hijrah
Abdurrahman bin Auf  masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah.
Turut  serta  dalam  Perang  Badar  dan  seluruh  peperangan  setelahnya
bersama  Rasulullah  saw.Dalam  riwayat  sahih  disebutkan  bahwa
Rasulullah  saw  pernah  menjadi  makmum  shalat  padanya  saat  Perang
Tabuk.
– Diantara Putera-Puterinya:
a. Salim al Akbar, meninggal sebelum datangnya Islam
b. Ummul Qasim, lahir pada zaman Jahiliyah
c.  Muhammad,  lahir  setelah  datangnya  Islam.  Dengan  nama  ini
Abdurrahman dijuluki (abu Muhammad)
d, e, f. Ibrahim, Humaid dan Ismail. mereka dilahirkan Ummu Kultsum binti
Uqbah bin Abi Mua’ith bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi
Manaf
Ummu Kultsum termasuk wanita yang hijrah dan salah seorang yang telah
baiat  pada Rasulullah  saw. Dan seluruh putera Abdurrahman yang  lahir
darinya, menjadi perawi hadis.
Urwah  bin  Abdurrahman,  terbunuh  di  Afrika.  Ia  dilahirkan  Nuhairah
binti Hani’ bin Qabishah bin Mas’ud bin Sya’ban 
Halim al Asghar, terbunuh di Afrika .Ia dilahirkan Sahlah binti Suhail bin
Amr. Ia saudara seibu Muhammad bin Abu Hudhaifah bin Utbah 
Abdullah al Akbar, terbunuh di Afrika. Ibunya dari bani Abdil Ashal. Abu
Bakar  bin  Abdurrahman  dan  Abu  Salamah  al  Fakih,  ia  Abdullah  al
Ashghar.  Ibunya  adalah  Tumadhir  binti  al  Ashbagh  alKalbiyyah.  Ia
wanita dari Bani Kalbiy pertama yang dinikahi lelaki Quraisy.
Abdurrahman  bin  Abdurrahman  dan  Mus’ab  bin  Abdurrahman.
Mush’ab  pernah  menjadi  tawanan  polisi  Marwan  bin  Hakam  di
Madinah.
Abdurrahman meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Baqi’ tahun 32 H
saat kekhalifahan Usman bin Affan.Usman  ikut menyolati  jenazahnya.  Ia
wafat pada usia 72 tahun.

10. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al Jarrah ra
Ia cucu Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al Harrits bin Fihr bin Malik.
Dilahirkan Ummu Ghanm binti Jabir bin Abdul Uzza bin Amir bin Umairah
bin  Wadi’ah  bin  Al  Harits  bin  Fihr.  Dalam  riwayat  lain:  Umaimah  binti
Ghanm  bin  Jabir  bin  Abdul  Uzza.  Bertemu  silisilah/  keturunan  dengan
Rasulullah saw di Fihr bin Malik.
Abu Ubaidah masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah, sebelum
Rasulullah saw masuk Darul Arqam. Turut serta dalam Perang Badar dan
beberapa  peperangan  setelahnya  bersama Rasulullah SAW. Pada  saat
Perang  Uhud,  ia  mencabut  dua  gelang  (dari  rajutan  baju  besi)  yang
menancap  di  wajah  Rasulullah  saw  dengan  gigi  depannya.Akibatnya,
tanggallah 2 giginya 
-Keturunan Abu Ubaidah ra:
Hanya 2 putera, yaitu Yazid dan Umar. Namun mereka meninggal, dan tak
terdapat lagi penerus generasi Abu Ubaidah.
–  Wafatnya:
–  Abu  Ubaidah  ra  wafat  karena  wabah  penyakit  tha’un  amwas  pada
tahun 18 H.  Ia dimakamkan di Ghour Baisan di Desa Amta’. Saat  itu
usianya 58 tahun. Muadz bin Jabal ra ikut menshalati jenazahnya. Ada
riwayat lain menyebutkan Amr bin A’sh pun ikut.
Pada saat Perang Badar Abu Ubaidah membunuh ayahnya yang saat itu
masih kafir. Karena peristiwa ini Allah menurunkan ayat:
Kamu  tak  akan  mendapati  kaum  yang  beriman  pada  Allah  dan  hari
akhirat,  saling  berkasih-sayang  dengan  orang-orang  yang  menentang
Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-
anak  atau  saudara-saudara  ataupun  keluarga  mereka.  meraka  Itulah
orang-orang  yang  telah menanamkan  keimanan  dalam  hati mereka  dan
menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan
dimasukan-Nya  mereka  ke  dalam  surga  yang  mengalir  di  bawahnya
sungai-sungai, mereka  kekal  di  dalamnya. Allah  ridha  terhadap mereka,
dan merekapun merasa  puas  terhadap  (limpahan  rahmat)-Nya. mereka
Itulah  golongan  Allah.  ketahuilah,  bahwa  Sesungguhnya  hizbullah  itu
adalah golongan yang beruntung.

……………………….Selesai…………………………………………………………………

Semoga kita bisa mengambil Hikmah dan pelajaran dari Kisah Rosululloh saw.

Aamiin…….Aamiin…..Ya Robbal’Aalamiin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s